Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ

Ο Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1927 από τους Μεγαλοσχολίτες που κατέφυγαν στην Ελλάδα.
Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α) Η σύναψη και διατήρηση δεσμών μεταξύ των απανταχού Μεγαλοσχολιτών.
β) Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό την προβολή και ενημέρωση του κοινού επί θεμάτων ιστορικών, εθνικών, φιλολογικών και πολιτιστικών.
γ) Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων σχετικών με τον παραπάνω σκοπό.
δ) Η συγκέντρωση, συντήρηση και προβολή ιστορικού και λαογραφικού υλικού σχετικού με τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία και τη Ρωμιοσύνη εν γένει. Το έργο αυτό μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με άλλα σωματεία.
ε) Η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε σπουδάζοντες και γενικά στους έχοντας ανάγκη Μεγαλοσχολίτες.
στ) Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του Συνδέσμου.

Μέλη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Α) Ως τακτικά μέλη εγγράφονται: Οι απόφοιτοι της Μεγάλης του Γένους Σχολής και αυτοί οι οποίοι δεν απεφοίτησαν μεν, αλλά φοίτησαν σ’ αυτήν τουλάχιστον επί ένα σχολικό έτος. Άπαντες αναφέρονται ως Μεγαλοσχολίτες. Οι κατιόντες των αποφοίτων και των εγγεγραμμένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.
Β) Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών του Συνδέσμου και με σχετική απόφαση του Δ.Σ αυτοί οι οποίοι:
α) δίδαξαν στη Μ.Γ.Σ. για έναν τουλάχιστον χρόνο.
β) χρημάτισαν μέλη της Εφορίας της Μ.Γ.Σ.
γ) κατέχουν σημαίνουσα θέση στην κοινωνία και συντελούν στην επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου .

Η πνευματική παρουσία του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών στην Ελλάδα

Από τη σύστασή του ο Σύνδεσμος έτυχε αναγνώρισης του πολιτικού, λογοτεχνικού και ακαδημαϊκού κόσμου. Από τις κατά καιρούς αναφορές διακεκριμένων προσωπικοτήτων σχετικά με τον Σύνδεσμο Μεγαλοσχολιτών, θα ήταν χρήσιμο να σταχυολογήσουμε μερικές, οι οποίες είναι ενδεικτικές του διαμετρήματος της Σχολής και του Συνδέσμου.
Ο διατελέσας πρωθυπουργός, ακαδημαϊκός Παναγιώτης Κανελλόπουλος, μεταξύ άλλων γράφει:
«…Η Κωνσταντινούπολις εχάρισεν εις τους Έλληνας την συνείδησιν του ενιαίου “Γένους”. Και η Μεγάλη του Γένους Σχολή διεμόρφωσε την συνείδησιν αυτήν και την κατέστησε πνευματικόν γεγονός.
Ο εν Αθήναις “Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών” πρέπει να είναι να είναι υπερήφανος διότι προΐσταται όλων των εκ του έξω Ελληνισμού πνευματικών σωματείων, διατηρών το πνεύμα του “Γένους”.
…Παραμένω ευγνώμων διά την τιμήν και τον τίτλον του μέλους του “Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών”.
Aλλ’ είμαι, επαναλαμβάνω και εξαιρετικά ευτυχής διαπιστώνων άπαξ έτι την μεγάλην συμβολήν του “Συνδέσμου” εις την Ελληνικήν πνευματικήν ζωήν, η οποία συνδυάζει την βυζαντινήν παράδοσιν και την Ελληνικότητα του Γένους».
Ο πρώην Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Ένωσης Κέντρου Γεώργιος Παπανδρέου με τη γλωσσική γλαφυρότητα που τον διέκρινε αναφέρεται στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στον Σύνδεσμο Μεγαλοσχολιτών:
«Πιστεύω ότι ολόκληρος η Ελλάς οφείλει πολλά εις το αρχαιότερον εκπαιδευτήριον του Γένους, εις την “Μεγάλην του Γένους Σχολήν” Κωνσταντινουπόλεως.
Φρονώ, ακραδάντως, ότι η καλλιτέρα ενσάρκωσις των μακραιώνων αυτών παραδόσεων είναι αυτή αύτη η γένεσις ως ιδέας, και η σύστασις, ως ιδρύματος τω 1454 και τέλος η διατήρησις μέχρι των ημερών μας, εν σφυζούση ζωή, της Πατριαρχικής Σχολής του Γένους.
Ότι είχε να είπη το Ελληνοβυζαντινόν πνεύμα το είπε και παρέδωκεν από γενεάς εις γενεάν μέχρι σήμερον διά της “Μεγάλης Σχολής”.
Ο “Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών” δικαιούται να υπερηφανεύεται διά την υψηλήν αποστολήν του. Υλοποιεί και αυτός με την σειράν του, και μεταφυτεύει από γενεάς εις γενεάν τα υψηλά διδάγματα και την Μεγάλην Ιδέαν των Παραδόσεων του Γένους, υπό την ευρυτάτην αυτών έννοιαν.
Είμαι ευτυχής διότι εξετίμησα εκ του πλησίον, το έργον του “Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών” παρακολουθήσας πλείστας όσας εκδηλώσεις αυτού. Συγχαίρω όσους μοχθούν διά τόσον υψηλάς πνευματικάς αποστολάς».
Ο Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών, ο οποίος από το 1927 συνεχίζει αδιάλειπτα την λειτουργία του, εξακολουθεί να προβάλει σ’ όλο τον Ελληνισμό την πνευματική αλλά και την εθνική προσφορά της Μεγάλης του Γένους Σχολής.